Kurs - Stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram i skolan

Stod_sarskilt_stod_och_atgardsprogram_i_skolan16x9.jpg

Elevers rätt till särskilt stöd är ett mycket viktigt område i skolans verksamhet och åtgärdsprogram är det centrala dokumentet som används på området. Alla elever som har behov av särskilt stöd för att nå målen för utbildningen har rätt till ett åtgärdsprogram.

Kursen ger en heltäckande genomgång av regelverket kring särskilt stöd och åtgärdsprogram och hur det fungerar i praktiken. Stor vikt läggs vid de frågor som just nu är aktuella ute i verksamheterna, däribland gränsdragningen mellan särskilt stöd och övriga insatser som görs för att eleven ska utvecklas så långt som möjligt mot utbildningens mål och när åtgärdsprogram ska upprättas.

Den praxis som uppstått vid överklagande av åtgärdsprogram tas också upp precis som Skolverkets allmänna råd.

Kursen vänder sig till rektorer, skolchefer och andra med ledarroll, lärare, specialpedagoger och alla som arbetar med dessa frågor inom såväl kommunala som fristående skolor.

Kursledare

Mikael Hellstadius

Skoljuridisk Expert och konsult

Mikael Hellstadius har arbetat som opolitisk tjänsteman på Utbildningsdepartementet i tio år. Han håller utbildning inom skoljuridik och skriver för JP Skolnet

Programpunkter:

  • Särskilt stöd, vad innebär det?
  • Skolans skyldighet och elevens rättigheter
  • Gränsdragningsfrågor mot andra insatser
  • Åtgärdsprogram
  • Ändringar på gång